عنوان فرصت سرمایه گذاری بخش سرمایه گذاری زیربخش سرمایه گذاری حداکثر ظرفیت  
فرصت سرمایه‌گزاری (آزمایشی) کشاورزی 1 اقدام به سرمایه گذاری
احداث انبارهای فنی در قطب های تولید محصولات کشاورزی کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری